Investeeringutoetused

Toetus KIK-ist energia- ja ressursiauditi läbiviimiseks

2022. aastal teostati “Aknaproff OÜ detailne energia- ja ressursiaudit” projekt, eesmärgiga tõsta ettevõtte teadlikkust ressursikasutusest ning tuvastada meetmed ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks. Projekti tulemusena valmis ülevaatlik audit koos detailse ressursiauditiga.

Projekti kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist meetme „Ettevõtte ressursitõhusus“ tegevuse „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine“ raames. Rahastamist koordineeris Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Projekti toetuse summa 5900 eurot.

Toetus KIK-ist ressursitõhususe investeerginuks

2023. aasta juulis sai Aknaproff OÜ „Rahastanud Euroopa Liit – NextGenerationEU” toetust KIK-ist meetme „Ettevõtete ressursitõhusus (RRF)“ tegevuse „Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine“ raames summas 559 107,20 eurot, et ellu viia projekt „Aknaproff OÜ ressursitõhususe investeering“.

Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte tootmisüksuse ressursitõhusust ja protsessiinnovaatilisust.Projekti elluviimise tulemusel kasvab toodangu maht, väheneb  tootmises kasutatava elektrienergia tarvening ettevõtte ressursikasutus paraneb 6,1 %.